KM KPN | แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลกรงปินัง

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - newaiman

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1

Case : เวลาเราเข้าหน้าเว็บ vCenter ที่เป็น https://IP-Address/ui/ จะขึ้นขึ้น HTTP Status 500 — Internal Server Error ไม่สามารถเข้าไปจัดการ hosts ที่อยู่ใน vcenter ได้

How To Fix : รันคำสั่ง command ตามรายการข้างล่าง

1. เพื่อเช็คค่าต่างๆ
โค๊ด: [Select]
uptime
โค๊ด: [Select]
vpxd -v
โค๊ด: [Select]
df -h

2. เช็คสถานะของ service ต่างๆ ว่ามีรายการไหนทำงานอยู่
โค๊ด: [Select]
service-control --status --all

3. เช็ค certificate trust ต่างๆ
โค๊ด: [Select]
for store in $(/usr/lib/vmware-vmafd/bin/vecs-cli store list | grep -v TRUSTED_ROOT_CRLS); do echo "[*] Store :" $store; /usr/lib/vmware-vmafd/bin/vecs-cli entry list --store $store --text | grep -ie "Alias" -ie "Not After";done


4. เพื่อเป็นการจัดการ certificate ที่อยู่ใน vcsa
โค๊ด: [Select]
/usr/lib/vmware-vmca/bin/certificate-manager

จากนั้นให้เลือกว่าจะทำการ reset certificate ไหนบ้าง **แนะนำเลือก 8 เพื่อ reset certificates ทั้งหมด
> เลือก 8 เพื่อ reset all certificates.
> เลือก 6 เพื่อ  reset for solution certificates.

5. จากนั้นให้เรากรอกข้อมูลเพื่อทำการ re-sign certificates

6. เมื่อ complete 100% แล้ว ให้ reboot vcenter server 1 ครั้ง


#vcsa #vcenter500error


source : https://vmkfix.blogspot.com/2023/03/http-status-500-internal-server-error.html

2
Cause Issue / Veeam : Restore ขึ้น job failed Error Unable to get block digest
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2023, 11:39:10 am »

Case : เวลาเรา Restore veeam ที่เป็นไฟล์ .vbk (full) และไฟล์ .vib ที่ข้ามวัน เช่น ไฟล์ .vbk วันที่ 10/12/2566 และไฟล์ .vib วันที่ 12/12/2566 แต่ไม่มีไฟล์ .vib ของวันที่ 11/12/2566 จะทำให้เรา Restore ไปยัง Point ของไฟล์ .vib วันที่ 12/12/2566 ไม่ได้จะขึ้น "job failed Error Unable to get block digest"


How To Fix : ต้อง copy ไฟล์ .vib มาอยู่ในโฟล์เดอร์ที่เตรียม Restore ครบทุกวัน หรือ ทุกเวอร์ชั้น#Veeam

3
- เลือกข้อความที่ต้องการเพิ่ม - โดยการลากเม้าส์คลุม แล้วคลิกขวา -> เลือก จัดรูปแบบเซลล์


- เลือกรูปแบบเซลล์เป็นแบบ "ข้อความ" แล้วกด ตกลง เสร็จเรียบร้อย


- แค่นี้เราก็สามารถเพิ่มเครื่องหมาย - ในตาราง excel ได้แล้วครับ

4

ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ LAMP ประกอบด้วย Apache, PHP และฐานข้อมูล MySQL หรือ MariaDB บน ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 20.04.4 LTS

1. ติดตั้ง Apache Web Server

โค๊ด: [Select]
apt -y install apache2

2. ติดตั้ง PHP

โค๊ด: [Select]
apt -y apt -y install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstring

3. ตรวจสอบเวอร์ชั่น PHP

โค๊ด: [Select]
php -v

4. ตั้งค่า PHP

โค๊ด: [Select]
vi /etc/php/7.4/apache2/php.ini
เพิ่ม

date.timezone = Asia/Bangkok


5. เปิดใช้งาน apache2

โค๊ด: [Select]
systemctl restart apache2

6. ติดตั้ง MariaDB 10.6

โค๊ด: [Select]
apt install software-properties-common -y
โค๊ด: [Select]
curl -LsS -O https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
โค๊ด: [Select]
bash mariadb_repo_setup --mariadb-server-version=10.6
โค๊ด: [Select]
apt update
โค๊ด: [Select]
apt -y install mariadb-common mariadb-server-10.6 mariadb-client-10.6

7. เปิดใช้งาน MariaDB 10.6

โค๊ด: [Select]
systemctl start mariadb
โค๊ด: [Select]
systemctl enable mariadb

8. ติดตั้ง Root Password ก่อนสร้างฐานข้อมูล Database

โค๊ด: [Select]
mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): กด Enter

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y

Change the root password? [Y/n] y

New password: กรอกรหัสฐานข้อมูล

Re-enter new password: กรอกรหัสฐานข้อมูล อีกครั้ง

Remove anonymous users? [Y/n]: Y

Disallow root login remotely? [Y/n]: Y

Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y

Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

9. ตรวจสอบฐานข้อมูล

# mysql

> show grants for root@localhost;

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Grants for root@localhost                                                                                                                        |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED VIA unix_socket USING '*2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19' WITH GRANT OPTION |

| GRANT PROXY ON ''@'%' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION                                                                                    |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

> select user,host,password from mysql.user;

+------+-----------+-------------------------------------------+

| user | host      | password                                  |

+------+-----------+-------------------------------------------+

| root | localhost | *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

+------+-----------+-------------------------------------------+

1 row in set (0.001 sec)

> show databases;

+--------------------+

| Database           |

+--------------------+

| information_schema |

| mysql              |

| performance_schema |

+--------------------+

3 rows in set (0.001 sec)

> exit


เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

5

1. กำหนดค่าองค์ประกอบทั้งหมดของ Linux ให้สอดคล้องกับ Linux Hardening Guide โดยคำนึงถึงองค์ประกอบบางอย่างที่จะต้องใช้เครื่องมือ Windows (เช่น Windows Firewall เทียบกับ iptables)

2. ปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้งบริการที่ไม่ได้ใช้

3. ปิดการใช้งานหรือลบผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้

4. กำหนดค่าสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้ปลอดภัยที่สุด: ปฏิบัติตามหลักการของการให้สิทธิพิเศษน้อยที่สุด

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า volumes ทั้งหมดใช้ระบบไฟล์ NTFS

6. กำหนดค่า File system permission

7. กำหนดค่าRegistry permission

8. ไม่อนุญาตการเข้าถึงรีจิสตรีจากระยะไกลหากไม่จำเป็น

9. ตั้งค่าวันที่/เวลาของระบบและกำหนดค่าให้ซิงโครไนซ์กับ Time Server ขององค์กร

10. ติดตั้งและเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

11. ติดตั้งและเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์

12. กำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้มีการอัปเดตทุกวัน

13. กำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ให้อัปเดตทุกวัน

14. จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ ตามที่ต้องการ สามารถจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  การเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง การตรวจสอบระบบไฟล์ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสื่อจัดเก็บข้อมูล หรือการใช้ร่วมกันตามที่เห็นสมควร

15. ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ที่สำคัญในระบบปฏิบัติการ

16. หากใช้งาน RDP ให้ตั้งค่าระดับการเข้ารหัสการเชื่อมต่อ RDP เป็น High

17. เว้นแต่เซิร์ฟเวอร์จะอยู่ใน UDC หรือ VM cluster ที่ถูกจัดการ ให้ตั้งค่ารหัสผ่าน BIOS/เฟิร์มแวร์ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าการเริ่มต้นระบบ

18. ไม่อนุญาตให้ระบบถูก Shutdown โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ (ค่าเริ่มต้น)

19. กำหนดค่าลำดับการบู๊ตอุปกรณ์เพื่อป้องกันการบู๊ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสื่อสำรองอื่น

20. กำหนดค่า Screen Saver เพื่อล็อกหน้าจอคอนโซลโดยอัตโนมัติหากโฮสต์ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลบทความจาก : ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
https://race.nstru.ac.th/home_ex/blog//topic/person/1635

6
- เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 16.04 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

1. ติดตั้ง Apache
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get update
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get install apache2
โค๊ด: [Select]
sudo systemctl restart apache2
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get install curl
โค๊ด: [Select]
curl http://icanhazip.com
2. ติดตั้ง MariaDB
เพิ่ม Repo
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get update
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get install software-properties-common apt-transport-https ca-certificates
โค๊ด: [Select]
sudo apt-key adv --fetch-keys 'http://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
โค๊ด: [Select]
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
โค๊ด: [Select]
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,i386,ppc64el] http://sfo1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu xenial main'
เริ่มติดตั้ง
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get update
โค๊ด: [Select]
sudo apt install mariadb-server
โค๊ด: [Select]
sudo apt install mariadb-client
โค๊ด: [Select]
sudo apt install mariadb-common
โค๊ด: [Select]
systemctl enable mariadb.service
โค๊ด: [Select]
systemctl start mariadb.service

3. ติดตั้ง PHP
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get install php-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mysql,zip} && sudo apt-get install libapache2-mod-php
โค๊ด: [Select]
sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql php-bcmath php-bcmath php-bcmath php-intl php-gd php-mbstring php-zip php-cli php-imagick php-pgsql
โค๊ด: [Select]
sudo phpenmod pdo_pgsql
Enable MOD
โค๊ด: [Select]
sudo a2enmod rewrite
โค๊ด: [Select]
a2enmod headers
a2enmod env
a2enmod dir
a2enmod mime
โค๊ด: [Select]
sudo /etc/init.d/apache2 restart
4. Allow Firewall Port
โค๊ด: [Select]
sudo ufw allow mariadb
โค๊ด: [Select]
sudo ufw allow 3306
โค๊ด: [Select]
sudo ufw allow 3306/tcp
โค๊ด: [Select]
sudo ufw allow 3306/udp

5. แก้ไขไฟล์ php.ini
โค๊ด: [Select]
vi /etc/php/7.4/apache2/php.iniแก้บรรทัด
max_execution_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 512M
upload_max_filesize = 512M

max_input_vars = 3000
max_input_time = 1000


ุ6. Change Apache Override
โค๊ด: [Select]
vi /etc/apache2/apache2.confแก้ตรงบรรทัด <Directory /var/www/>
AllowOverride จาก None เป็น All
โค๊ด: [Select]
sudo /etc/init.d/apache2 restart
*** ขั้นแรก ให้เช็คก่อน ว่า mod ทำงานยัง
- สั่ง sudo a2enmod rewrite
ถ้ายังไม่ทำงาน
- สั่ง sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/

แก้ไข Site enable
- สั่ง sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default ที่ AllowOverride none ให้เปลี่ยนจาก none เป็น all
Restart apache


7. Chmod For Wordpress
โค๊ด: [Select]
chown -R www-data:www-data /var/www/newaiman/rufus.in.th

7


เมื่อเราเพิ่ม interface บน Ubuntu16 Server จาก 1 เป็น 2 หรือ 3 แล้วเมื่อเรา Fix IP แล้ว ก็จะขึ้น error "networking.service - raise network interfaces failed" (ตามรูปบน) ถึงแม้เรา reboot กี่รอบ ก็ยังใช้งานไม่ได้ วิธีแก้ไข ดังนี้

- เข้า terminal ไปยัง vi /etc/network/interfaces
ให้แก้ไขจาก "auto eth0" ไปเป็น "allow-hotplug eth0" แทน แล้ว save จากนั้น reboot 1 รอบ (ตามรูปล่าง)
#Ubuntu16  #raise network interfaces failed

askubuntu.com/questions/824376

8
ระบบปฏิบัติการ Linux / วิธีตั้งเวลา Ubuntu server 20.04
« เมื่อ: เมษายน 12, 2023, 10:47:38 am »
1.คำสั่งเริ่มการตั้งค่ากำหนดเวลาประเทศไทย

sudo dpkg-reconfigure tzdata

2.เลือก Geographic area เป็น Asia จากนั้นกด Enter

3.เลือก Time zone เวลาไทยเลือก Bangkok กด OK หรือ Enter

4.ตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง date

5. เพิ่ม # timedatectl set-timezone Asia/Bangkok


https://race.nstru.ac.th/home_ex/blog/topic/show/622

9
ระบบปฏิบัติการ Windows / Reg printer
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2023, 04:33:52 pm »
เคยลองวิธีนี้ไหมครับ
วิธีสร้างไฟล์ Windows Registry
1.เปิดโปรแกรม Notepad แล้วคัดลอก ค่า key ข้างล่างนี้ไปวาง

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print]
"RpcAuthnLevelPrivacyEnabled"=dword:00000000

2.  save ไฟล์ให้มีสกุลเป็น .reg บน Desktop
3. คลิกเมาส์ขวาชื่อไฟล์ที่เรา Save ไว้ จากนั้นคลิก Merge กด yes เสร็จแล้ว Reboot เครื่องใหม่ครับ ทั้ง2เครื่อง

10
ระบบปฏิบัติการ Linux / วิธีการแชร์ WebDav บน TrueNAS
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2023, 10:44:54 pm »
วันนี้จะมาสอนวิธีการแชร์ WebDav บน TrueNAS Storage


วิธีการแชร์ WebDav

1- ไปที่เมนู Sharing > WebDAV Shares แล้วคลิก ADD.

ให้ตั้งชื่อที่เราต้องการแชร์ และคลิกที่ช่อง Read Only ด้วย

2- คลิกที่ช่อง Confirm แล้วคลิก OK


3- ให้คลิกที่ ENABLE SERVICE เพื่อเปิดใช้งาน Service WebDav


4- ให้ตั้งค่าดังนี้
  - Protocol เราสามารถเลือกได้ทั้งแบบ http หรือ https
  - HTTP Port ให้เรากำหนด Port ที่ต้องการใช้งานหลัง URL ของ WebDav โดยค่า Default คือ 8080
  - HTTP Authentication คือการตั้งว่าเราจะให้งานโดยไม่ใช้รหัส หรือ ใช้รหัส
    * กรณีเลือก Digest Authentication คือเลือกแบบใช้รหัส ให้เราตั้งรหัสข้างล่าง5- วิธีเข้าใช้งาน WebDav
รูปแบบ : {PROTOCOL}://{TRUENASIP}:{PORT}/{SHAREPATH}
ตัวอย่าง : https://192.168.1.2:8080/sharepathSource : https://www.truenas.com/docs/core/coretutorials/sharing/webdavshare/

11

สำหรับใครที่ใช้งาน TrueNAS เมื่อต้องการใช้งานเมนู Replication Tasks สำหรับให้มีการทำ Replicate File ระว่าง Server หรือใน Server เดียวกัน
วันนี้ผมมีเคล็ดลับสำหรับการตั้งเวลา ในระดับนาที(Minute) โดยที่เราจะให้รันทุกนาที ซึ่งในช่องตั้งเวลาระดับนาที เพราะในเมนูมีให้เลือกถึงได้แค่ Daily คือระดับวัน ไม่มีให้เลือกถึงระดับ ชั่วโมง หรือ นาทีให้เรากำหนดดังนี้
*/1 = 1 นาที
*/2 = 2 นาที


source : https://www.truenas.com/docs/core/uireference/tasks/replicationtasks/

12
Cause Issue / Veeam : จะลบ repository ไม่ได้ ขึ้น error
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2022, 12:02:23 am »


Case : เวลาจะลบ repository ไม่ได้ ขึ้น error


How To Fix : ไปที่เมนูตรงซ้ายมือบน เลือก Configuration Backup


เลือกเป็น Default Backup Repository แล้วกดบันทึก


13
ระบบปฏิบัติการ Windows / การเปิดใช้ Shadow Copy บน Windows 10
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2022, 09:20:57 am »
มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน
1. Enable System Protection หรือ ชื่อเดิมคือ Windows Restore
2. สร้าง Schedule Task ให้ Shadow Copy ทำงานทุก 15 นาที หรือ มากกว่านั้น

1. เปิด System Properties
ไปที่ Run แล้วพิมพ์คำสั่ง sysdm.cpl


2. Configure System Protection
ไปที่แท็บ System Protection แล้วเลือก Local Drive ที่ต้องการเปิด Shadow Copy ในตัวอย่างจะมีแค่ Drive C: จากนั้นกดที่ปุ่ม Configure


3. Turn On System Protection
ติ๊กที่ Turn on system protection
ด้านล่างกำหนดปริมาณพื้นที่ของ Shadow Copy เมื่อเสร็จแล้วปิดหน้าต่างนี้ได้เลย4. เปิด Task Scheduler
เปิด Task Scheduler ด้วยคำสั่ง Control Schedtasks5. สร้าง Shadowcopy Task
คลิกที่ Create Task…
แล้วตั้งชื่อ Task ว่า Shadowcopy หรือ ชื่ออะไรก็ได้
ติ๊กที่ Run with highest privileges
6.  ตั้งเวลา
แท็บ Triggers คลิกที่ปุ่ม New.. ตั้งค่าตามภาพ
7. สร้าง Action
ตรงช่อง Program/Script ใส่ WMIC
ช่อง Add argument (optional) ใส่ Shadowcopy call create Volume=C:\

ลอง Run ดู ก็เป็นอันเสร็จแล้ว
https://kamazonplay.com/ms-windows/shadow-copy-%E0%B8%9A%E0%B8%99-windows-10/
#Shadow Windows 10

14
การถอนการติดตั้ง Product key โดยทำตามดังนี้

1.กดปุ่ม Windows+ X

2.คลิก Command Prompt (Admin)

3.คลิก Yes จากนั้นคลิก Continue เเล้วลงรหัสผ่านหากมีการถาม หากเสร็จสิ้นจะมีคำว่า Administrator: Command Prompt แสดงขึ้นมา 

4.พิมพ์คำสั่งข้างล่างเเล้ววางใน Command Prompt
โค๊ด: [Select]
slmgr /upk


5.กด OK หลังจากกระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จสิ้น 

6.โปรดอย่าปิดหน้าต่าง Command Prompt


ทำการลบ Product key ออกจาก Registry

1.พิมพ์คำสั่งข้างล่างเเล้ววางใน Command Prompt
โค๊ด: [Select]
slmgr /cpky

2.กด OK หลังจากกระบวนการลบ Productkey เสร็จสิ้น 

หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะทำการลบ Product key ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ออกจาก Registryเพื่อไม่ให้โปรแกรมตรวจสอบ Product key สามารถดูได้   


https://answers.microsoft.com/th-th/windows/forum/all/notebook/14a1b7ef-5360-49c6-a050-ec88ba0d7ed6

15
วิธีดูค่า Windows Product Key ใน Windows 10 แบบคลิกเดียวจบ (อัปเดตมีนาคม 2021)
How to Find Windows 10 Product Key in One Click! (Update 2021)
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 ที่ทำกล่องแผ่นซีดีที่ซื้อมาหายไปแล้ว หรือผู้ที่ซื้อคอมพิวเตอร์แล้วทางร้านลงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้แถมมาให้ หากต้องการใช้ Windows Product Key สำหรับลงวินโดว์ใหม่ หรือใช้งานในกรณีอื่นๆ สามารถดูค่า Product Key ของ Windows 10 ได้ตามวิธีและขั้นตอนที่เรานำมาแชร์ในบทความนี้ได้เลย

หมายเหตุ : วิธีนี้ใช้ได้ผล 100% กับ Windows 10 Pro (2020 Edition)

วิธีดูค่า Windows Product Key ใน Windows 10 แบบคลิกเดียวจบ
ให้ดาวน์โหลด ไฟล์สคริปต์ จากลิงก์ด้านล่างนี้ แล้วดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมา จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงค่า Windows 10 Product Key ของเครื่องเราค่ะ ง่ายมากๆ คลิกเดียวจบ! https://drive.google.com/file/d/1QVy5oPzeQc_FPN1wACjhctE6GTZCmgY0/view?usp=sharing

หรือถ้าใครไม่อยากดาวน์โหลดไฟล์ที่เราเตรียมไว้ให้ ก็สามารถสร้างไฟล์ script ด้วยตัวเองตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

วิธีดูค่า Windows 10 Product Key แบบ Step by Step

1. เปิด Notepad ขึ้นมาใหม่


2. จากนั้นให้ copy คำสั่งตามด้านล่างนี้วางใน Notepad
โค๊ด: [Select]
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function
3. Save ไฟล์ Notepad เป็นนามสกุล .vbs ตั้งชื่อไฟล์เป็นอะไรก็ได้ (เช่น productkey.vbs)
4. เปิดไฟล์ productkey.vbs ขึ้นมา จะมีหน้าต่างแสดงค่า Windows Product Key ของ Windows 10 License ที่เราติดตั้งไว้หน้า: [1] 2 3 ... 7