KM KPN | แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลกรงปินัง

แก้ไข Windows10 เพิ่มเครื่องปริ้นไม่ได้ error 0x000001b1b

แก้ไข Windows10 เพิ่มเครื่องปริ้นไม่ได้ windows cannot connect to the printer 0x000001b1b

วิธีแก้ไข : https://www.techsupportall.com/fix-operation-failed-with-error-0x0000011b-windows-cannot-connect-to-the-printer/