KM KPN | แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลกรงปินัง

การตั้งค่า RSSI กับการแก้ปัญหา Client ที่ชอบเกาะ Access Point ทำให้สํญญาณไม่ดี